Jakie działania są realizowane w programie ERASMUS+?

Program ERASMUS+ obejmuje, oprócz najlepiej rozpoznawalnej  mobilności studentów i pracowników Uczelni, szereg innych form działania. Udział w nich zależy od tego czy Uczelnia złożyła wniosek o dofinansowanie takiej działalności lub zaangażowała się w realizację działań realizowanych na szczeblu centralnym.

Działania w ERASMUS+ w ramach poszczególnych akcji programu  (w kontekście szkolnictwa wyższego)

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk to ponadnarodowe  projekty  współpracy  sprzyjające   przejrzystości,  innowacyjności i wymianie najlepszych praktyk w całej Europie.
Działanie to będzie wspierać cztery różne rodzaje działalności (3 w kontekście szkolnictwa wyższego):

1) Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Przykładem projektu tego rodzaju projektu jest realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie projekt MELES.
2) Sojusze  na  rzecz  wiedzy  i  sojusze  na  rzecz  umiejętności  sektorowych
ustrukturyzowane  partnerstwa  przedstawicieli  szkolnictwa  wyższego i biznesu oraz kształcenia i szkolenia zawodowego i biznesu.
3) Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyzszego  (projekty z udziałem krajów trzecich dotyczące szkolnictwa wyższego

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

   Projekty dotyczą w ramach tej akcji:

  • wsparcia w reformowaniu polityk (ang. Support for policy reforms), wspierania osiągania celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.
  •  wspierania działań związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badań, analiz, monitoringu wdrażania reform, narzędzi strategicznych (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass).
  •  promowania współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi wsparciem reform.

Nowym elementem jest programu ERASMUS+ jest komponent Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego.
Celami komponentu są:
- rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport)
- wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego
- rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy)
- podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny).


Projekty: sojusze  na  rzecz  wiedzy  i  sojusze  na  rzecz  umiejętności  sektorowych; budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyzszego a także projekty Akcji 3: Wsparcie w reformowaniu polityk oraz  komponentu Sport realizowane są na poziomie centralnym, tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską zarówno bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.  Przygotowano na podstawie strony Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl oraz na podstawie przewodnika po programie ERASMUS+ (2015)


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej