STAWKI PROGRAMU PO WER DLA STUDENTÓW ZE STYPENDIUM SOCJALNYM

Stawki w roku 2016/2017
 

Kraje
 
Stawki miesięczne ( w złotówkach) 
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 

2965 zł/ mc

 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 

2541 zł/mc

 

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 
2118 zł/mc
 

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci, którzy mają stypendium socjalne uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.
 

Więcej informacji nt projektu 

STAWKI PROGRAMU PO WER DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stawki stypendióww roku 2016/2017 (stawki miesięczne w złotówkach)
 

Kraje
 
WYJAZDY NA STUDIA WYJAZDY NA PRAKTYKI
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  2118 zł/mc

 2541 zł/mc

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja  1694 zł/mc

2118 zł/mc


Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 
1271 zł/mc 1694 zł/mc

Oprócz stypendium (stawki powyżej) studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych  z wyjazdem takich jak np. koszty ubezpieczenia medycznego, koszty opieki medycznej czy fizjoterapii na miejscu pobytu, koszty podróży, specjalne materiały dydaktyczne, a jeżeli będzie taka potrzeba nawet koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej w trakcie pobytu lub koszty profesjonalnego opiekuna na miejscu.
 
Aby uzyskać dofinansowanie tych wydatków  trzeba będzie złożyć specjalny wniosek, który zatwierdzony będzie przez Uczelnię oraz Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Po powrocie ze stypendium należy dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.
 

 


 

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci niepełnosprawni uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.
 

Więcej informacji nt projektu 

Finansowanie wyjazdów ERASMUS+


Program ERASMUS+ nie tylko umożliwia wyjazdy studentów i pracowników ale również zapewnia środki na sfinansowanie stypendiów. Obecnie stypendia są finansowane w ramach dwóch programów:


czyli środki samego programu ERASMUS+. Z tych funduszy realizowane są wyjazdy studentów (oprócz tych o których mowa będzie poniżej), oraz wszystkie wyjazdy pracowników Uczelni (zarówno na szkolenia jak i w celu prowadzenia zajęć).

czyli środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Edycja 2. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (studentów otrzymujących stypendia socjalne), poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni. Każdy student wyjeżdżający z stypendium PO WER jest jednak nadal studentem ERASMUS+ tzn. że jego wyjazd jest realizowany na takich samych zasadach jak wyjazdy studenta finansowanego z pierwszego źródła. 


Stawki stypendiów w roku akademickim 2016/2017:

Wyjazdy studentów

Wyjazdy nauczycieli i pracowników Uczelni
Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej