Jak wygląda wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ możesz zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie, na uczelni,
z którą Akademia Morska podpisała umowę o wymianie. Taki wyjazd może trwać 1 lub 2 semestry  i można na niego wyjechać najwcześniej na 2 roku studiów.  W ramach wyjazdu przez ustalony termin chodzisz na zajęcia na uczelni partnerskiej i tam zaliczasz egzaminy. Studiujesz, zaleznie od uczelni partnerskiej  bądź w języku kraju do którego jedziesz lub w języku angielskim (szczegółowe informacje w liście partnerów).
 
W ramach programu ERASMUS+ za studia na uczelni partnerskiej nie płacisz czesnego i ponosisz tylko takie opłaty jak studenci lokalni (np. za wydanie legitymacji studenckiej). Na miejscu znajdujesz się pod opieką  Działu ds. Współpracy  Zagranicznej (tzw. International Office)  danej uczelni przyjmującej i możesz się do nich zwrócić w razie ewentualnych pytań. Każda uczelnia przygotowuje równiez dla studentów materiały informacyjne nt. uczelni, miejscowości w której studiujesz, kraju do którego jedziesz a takze często organizują wydarzenia dla studentów pozwalające im poznać bliżej kulturę danego kraju oraz poznać bliżej studentów lokalnych i innych studentów zagranicznych.  Na wielu uczelniach działa również ERASMUS STUDENT NETWORK organizacja studencka, która wspiera studentów zagranicznych. 


Przygotowanie takiego  wyjazdu  składa się z dwóch częsci  - najpierw student musi zostać zakwalifikowany na wyjazd (na podstawie znajomości języka obcego w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej  i wyników w nauce) a potem uczelnia partnerska musi go zaakceptować na podstawie przesłanego zgłoszenia. 

Dla każdego studenta wyjeżdżajacego na studia  przygowywany Learning Agreement for Studies czyli  porozumienie między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby AM  mogła uznać i zaliczyć  okres studiów za granicą. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.  Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów oznacza zaliczenie zajęć przez uczelnię macierzystą. W niektórych przypadkach konieczne bedzie równiez uzupełnienie różnic programowych (jeżeli program studiów w uczelni partnerskiej nie pozwala na pełne zaliczenie semestru na podstawie zrealizowanych tam przedmiotów). 

Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Masz więcej pytań o wyjazdy na studia? 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej